ładowanie
Regulamin serwisu

Aktualizacja: 30-12-2020 r.

Kto może uzyskać wsparcie w ramach projektu "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo na rzecz integracji cudzoziemców", w tym w programie Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO?

1. 
Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.):

 • na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6a, jednak wyłączenie to nie dotyczy osób, które otrzymały zgodę na pobyt ze względów humanitarnych),
 • lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211), 
 • na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5),
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

  
2. 
Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają, odpowiednio, warunkom z punktów 1, 3, 4, 5 i 7. 

3. 
Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP na podstawie stempla, którzy: 

 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2) 
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2) 
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 
 • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25, 
 • złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP  (art. 300 ust. 4).  

4. 
Przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego. 

5. 
Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce. UWAGA - wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu. 

6. 
Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4 oraz 7 i 8, w takim zakresie jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.

7. 
Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:

 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223),
 • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25,
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP (art. 300)

i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.
Cudzoziemcy, którzy złożyli ww. wniosek, lecz nie otrzymali odcisku stempla w dokumencie podróży mogą korzystać jedynie ze wsparcia ograniczonego do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu w Polsce (patrz punkt 5 powyżej). Z pełnego wsparcia mogą korzystać od momentu uzyskania odcisku stempla w dokumencie podróży.

8. 
Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043):
- na podstawie prawa pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 18) lub prawa pobytu stałego (art. 43).
    
9. 
Od 1 stycznia 2021 obywatele Wielkiej Brytanii legalnie przebywający na terytorium Polski.

 

Informujemy, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w celu dokumentacji udzielenia pomocy i obsługi realizowanego projektu. Pozyskane dane będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia powyższych czynności.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach projektu.

Radio internetowe
UWAGA! Przeglądasz wersję archiwalną 2023